Daily News Egypt - Kefaya to boycott Obama’s speech